Statuten VGNS

Naam en zetel

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Gebruikers van Natuurlijk
Schildklierhormoon, bij verkorting genaamd: VGNS.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Doel

Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is:
a. het behartigen van de belangen van de gebruikers van natuurlijk
schildklierhormoon;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het verstrekken van informatie over schildklierbehandeling met de focus op
complementaire behandeling. Deze informatievertrekking geschiedt onder
meer via de website en door contacten te onderhouden en kennis uit te
wisselen met relevante personen en organisaties;
b. het waken over de beschikbaarheid en kwaliteit van natuurlijke
schildkliermedicatie;
c. het streven naar vergoeding van natuurlijk schildklierhormoon door de
verzekeringsmaatschappijen;
d. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de
toepassing van natuurlijke schildkliermedicatie;
e. het zich laten adviseren door artsen.

Boekjaar

Artikel 3
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Lidmaatschap

Artikel 4
1. De vereniging kent leden.
2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en
door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur
afgegeven verklaring.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering
alsnog tot toelating besluiten.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door
erfopvolging worden verkregen.
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken; op deze
termijn is de Algemene termijnenwet niet van toepassing.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lid kan echter zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is
geworden of medegedeeld;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde
van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
- wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand,
twee maanden vóór het einde van het lopende boekjaar niet volledig aan
zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende
boekjaar heeft voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat
moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken; op deze termijn is de
Algemene termijnenwet niet van toepassing. Indien een opzegging niet tijdig
heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging
van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt
of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in
kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen
één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de
algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur
anders beslist.

Donateurs

Artikel 6
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het
bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te
beëindigen.
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te
verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering
wordt vastgesteld.
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij
te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord
te voeren.

Contributies

Artikel 7
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur

Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke
personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aanwijzen.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de
leden van de vereniging.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene
ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt
in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te
verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar.
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee
opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden
treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het
rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo
spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de
voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in
de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het
aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter
tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris
tezamen met de penningmeester.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan
derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
4. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of
meer bestuurders kan de algemene ledenvergadering een of meer personen
aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 11
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de provincie Utrecht, ter
plaatse als bij de oproeping is bepaald.

Artikel 12
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet
geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur
en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn
schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene
ledenvergadering.
Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk
volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van
schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch
is vastgelegd.
Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde
optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit
kan ook schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
algemene ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen,
die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar
leiding.
2. Het door de voorzitter van de vergadering ter algemene ledenvergadering
uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter
van de vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen
gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter van de vergadering
aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende
algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de
voorzitter van de vergadering en de notulist ondertekend.

Artikel 14
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van
deze termijn door de algemene ledenvergadering.
In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over
de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de
balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan
de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door
de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke
bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de
algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan
benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten
minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas
en de waarden te tonen en inzage in de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de vereniging te geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door
een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo
dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene
ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het
verzoek.
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het
verzoek elektronisch is vastgelegd.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene
ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van
een advertentie in ten minste één in de plaats waar de vereniging gevestigd is
veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan
bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van
de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door
schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten
minste zeven dagen.
Indien een lid hiermee instemt, kan de bijeenroeping geschieden door een
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan
het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor
oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen
voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de
vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het
aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van
statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
Het bepaalde in artikel 12 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals
deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding
van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit
de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De bestuurders worden vereffenaars van het vermogen van de ontbonden
vereniging.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen
van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars
bekende baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 18
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet
of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of
met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde
in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

Artikel 19
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!